Lietuvos teisininkų draugijos viešas kreipimasis

Lietuvos teisininkų draugijos visuotiniame susirinkime, vykusiame birželio 19 d., priimtas viešas kreipimasis dėl bandymų varžyti VRK narių nepriklausomumą:

Lietuvos teisininkų draugija (toliau – LTD), reaguodama į 2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu jo pirmininkės Guodos Burokienės įregistruotą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) įstatymo Nr. IX-985 121, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4929 (toliau – Įstatymo projektas), 2020 m. birželio 19 d. visuotiniame LTD susirinkime nutarė viešai kreiptis į įstatymų leidėją ir išreikšti LTD poziciją dėl Įstatymo projekte siūlomo teisinio reguliavimo.

LTD, atstovaudama visos Lietuvos teisininkų bendruomenę:

pareiškia, kad VRK pirmininkui suteikus teisinius instrumentus daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką VRK nariams, o kartu ir visos VRK veiklai, būtų sukurtas pagrindas VRK transformacijai į iš esmės vienasmeniu valdymu grįstą instituciją, tuo pažeidžiant VRK narių nepriklausomumo principą, kuris iki šiol užtikrinamas įgyvendinant sąlygą, kad joks pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų VRK nariams.

pažymi, kad Konstitucinis teisinės valstybės principas reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos, nepriklausomos, siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus priimtų tik teisės pagrindu. Realizuodami visuomenei ir valstybei reikšmingas funkcijas, valstybės institucijos, pareigūnai neturi patirti grėsmės, jeigu savo pareigas vykdo nepažeisdami įstatymų;

atkreipia dėmesį, jog VRK veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, viešumo ir nešališkumo principais, todėl įgyvendindami savo funkcijas ir priimdami sprendimus VRK kompetencijai priklausančiais klausimais, jos nariai privalo išlikti nepriklausomi. Jokia valstybės institucija ar pareigūnas jiems negali duoti privalomų nurodymų dėl VRK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo;

pabrėžia, kad VRK narių nesieja pavaldumo santykiai su VRK pirmininku kaip įstaigos vadovu, visi VRK nariai yra lygūs priimant sprendimus, t. y. balsuojant kolegialiai viešuose VRK posėdžiuose, visiems turint po vieną lygiai vertą balsą. VRK nariai už savo vykdomą veiklą atsiskaito viešuose VRK posėdžiuose.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LTD:

ragina Įstatymo projekto autorius atsisakyti planų legitimizuoti galimybes kištis į VRK narių veiklą, griauti VRK, kaip nepriklausomos ir kolegialios institucijos, veikimo modelį;

kviečia Lietuvos Respublikos Seimą ryžtingai atmesti šį ar panašaus pobūdžio antidemokratiškus, Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus, kurie neabejotinai mažintų piliečių pasitikėjimą demokratine rinkimų sistema.

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas dr. Arnas Paliukėnas