LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS PRANEŠIMAS APIE KAI KURIAS VYKDOMAS VEIKLAS

Lietuvos teisininkų draugija (toliau – Draugija) – vienintelė nacionalinė nevyriausybinė profesinė organizacija, kuri savo veiklą vykdo įvairiose Lietuvos miestuose.

Draugijos veiklos orientuotas į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, kurios negali tinkamai gauti paslaugų, informacijos ar kelti kvalifikaciją dėl asmeninių priežasčių. Todėl Draugija reaguodama į esamas problemas vykdo šias tęstines ir strategines veiklas, kurios orientuotos į atskirų kategorijų visuomenės narius. Draugija išskyrė šiuos veiklos prioritetus laikotarpiu nuo 2014-2020 m. kurios reikalingos Lietuvos Respublikos piliečiams bei ugdant visuomenės teisinį švietimą įvairiose veiklose. Vykdomos šios veiklos: 

Projektas ,,Petro Leono akademija“ – Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (toliau – LTD JTS) kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetu Teisės fakultetu kviečia teisinio išsilavinimo neturinčius vyresnio amžiaus žmones dalyvauti teisinio švietimo projekte ,,Petro Leono akademija“ (toliau – Akademija). Tai ilgalaikis teisinio švietimo projektas, kuriuo siekiama teisiškai šviesti asmenis nuo keturiasdešimties metų amžiaus, taip gerinant jų socialinę integraciją į nuolat kintančią visuomenę bei skatinant produktyvų ir turiningą gyvenimą, suteikti reikiamų žinių susiduriant su teisės raide kasdieniame jų darbe.

Tikslas: skleidžiant teisines žinias padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • telkti vyresniojo amžiaus žmones teisiniam švietimui;
 • organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus ir susitikimus su dėstytojais, teisės mokslo ir visuomenės veikėjais;
 • palaikyti ryšius su kitomis draugijomis, bendrijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis teisinio švietimo ir informavimo klausimais;
 • skatinti bendravimą tarp kartų;
 • skatinti būti aktyviu demokratinės visuomenės nariu;
 • stiprinti motyvaciją mokytis ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą integralumą;
 • skatinti ne tik gerinti profesinius įgūdžius, bet ir kurti prasmingą laisvalaikį;
 • sudaryti sąlygas įgyti bendrąsias kompetencijas, formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes;
 • suteikti teisines garantijas asmeniui įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę.

 Organizavimas ir koordinavimas:

Akademijos veiklą organizuoja ir koordinuoja LTD JTS. Projekto trukmė: 10 mėnesių (20 sesijų po 2-3 akad. val.). Akademijos dalyviai susipažins su teisės šakomis, kurios bus orientuotos į šiandienines aktualijas ir praktinę problematiką. Šiais metais išskiriama tokia tematika: teisės teorija: dabarties ir ateities teisė, link ko turi eiti teisinė visuomenė, administracinė teisė: kodėl reikia laikytis nustatytų taisyklių ir kokios būna teisinės pasekmės (su praktine užduotimi), kosmoso teisė: kam priklauso visata ir jos paslaptys, interneto ir technologijų teisė: kur keliauja šiuolaikinis žmogus, civilinė teisė: kaip atpažinti civilinius santykius kasdieniame gyvenime, civilinio proceso teisė: kaip teisingai pateikti ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo? (su praktine užduotimi), šeimos teisė: kas yra šeima globalaus pasaulio akimis, ar tai vertybė ir valstybės pamatas, darbo teisė: naujojo LR darbo kodekso praktiniai patarimai darbuotojams, baudžiamoji teisė: nusikaltimų atribojimas ir baudžiamoji atsakomybė, pabėgelių teisė: ar pabėgeliai kelia grėsmę Europos Sąjungai, tarptautinė humanitarinė teisė: kur riba tarp žmogiškumo ir tarptautinės teisės normų, asmens duomenų apsauga: kaip jaustis saugiai internete, paveldėjimo teisė: kaip jaustis saugiai senatvėje, sudarant testamentą (su praktine užduotimi), kriminologija: ko reikia, jog pasaulyje nebūtų nusikalstamumo, viktimologija: ar aš esu auka, kaip to išvengti (su praktine užduotimi), teismo medicina: sukrečiantys faktai apie teismo ekspertų kasdienį darbą, teismo psichiatrija: psichiniai sutrikimai ir jų simptomai, Europos Sąjungos teisė: Brexit ar Lietuvoje įmanomas Ltexit, teismo inscenizacija: darbas grupėse pagal dėstytojo pateiktą teisinę fabulą, turizmo teisė: kaip tinkamai pasiruošti atostogų laikotarpiui (su praktine užduotimi).

Paskaitos vyksta vieną kartą per mėnesį (paskaitos susideda iš dviejų sesijų po 3 akad. val.) šeštadieniais Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete, Vilniaus universiteto Teisės fakultete arba Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje. Išimtiniais atvejais paskaitų vieta gali keistis.

LTD JTS apie Akademijos veiklą informuoja spaudoje, internetinėse svetainėse:

jauniejiteisininkai.euwww.tf.vu.ltwww.mruni.euwww.tm.ltwww.teisingumas.lt, socialinėse medijose.

Daugiau informacijos rasite: www.jauniejiteisininkai.eu

Projektas buvo vykdomos šiuo laikotarpiu, atsižvelgiant į mokslo metus pagal semestrus: 2014 09 15 – 2014 12 24; 2015 01 10 – 2015 06 01; 2015 09 10 – 2015 12 24; 2016 01 10 – 2016 06 01; 2016 09 15 – 2016 12 24; 2017 01 10 – 2017 06 01; 2017 09 01 – 2017 12 24; 2018 01 05 – 2018 06 01. 

2014 m. rugsėjo 15 d. 2014 m. gruodžio 24 d. – paskaitos ,,Teisinių institucijų veiklos sistema kiekvieno piliečio gyvenime“, 2015 m. sausio 10 d. iki 2015 m. birželio 1 d. paskaitos ,,Visuomenės ir piliečių vaidmuo korupcijos identifikavime ir priemonės kovoje su korupciją“, 2015 m. rugsėjo 10 d. iki 2015 m. gruodžio 24 d. paskaitos ,,Viešojo sektoriaus ir visuomenės gebėjimų ir žinių stiprinimas pilietiškumo ugdyme pasitelkiant atskiras teisines disciplinas“, 2016 m. sausio 10 d. iki 2016 m. birželio 1 d.

,,Viešojo sektoriaus ir visuomenės vaidmuo dalyvaujant Europos Sąjungos pažangos kontekste“, 2016 m. rugsėjo 15d. iki 2016 m. gruodžio 24 d. paskaitos ,,Pilietiškumo suvokimo didinimas civiliniuose ir baudžiamuosiuose santykiuose“, 2017 m. sausio 10 d. iki 2017 m. birželio 1 d. paskaitos ,,Visuomenės gebėjimų stiprinimas valstybės valdymo ir teisės aktų priėmime“.

Apie projektą skaitykite plačiau: http://jauniejiteisininkai.eu/projektai/petro-leono-akademija/

Paskaitas skaitė Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto dėstytojai (doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, lekt. Svajonė Šaltauskienė, prof. dr. Ignas Vėgelė, prof .dr. Raimundas Kalesnykas, prof. dr. Lyra Jakulevičienė, doc. dr. Liudvika Meškauskaitė, prof. dr. Tomas Davulis, prof. dr. Snieguolė Matulienė, prof. dr. Saulius Katuoka, doc. dr. Tomas Girdenis, prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, doc. dr. Natalija Kaminskienė ir kt.).

Suorganizuota 56 susitikimai/paskaitos, kuriuose dalyvavo 456 asmenys, iš jų viso pravesta 135 val.

Projektas ,,Socialinių reiškinių laboratorija“– Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (toliau – LTD JTS) kviečia nevyriausybines organizacijas ir verslo subjektus kreiptis į Socialinių reiškinių laboratoriją (toliau – Laboratorija) kvalifikuotos teisinės pagalbos. Tai ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama suteikti nemokamą pirminę teisinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms bei smulkiesiems verslininkams.

Tikslas – užtikrinti, kad besikreipiantys į Laboratoriją asmenys gautų pirminę teisinę pagalbą bei konsultacijas teisės klausimais.

Uždaviniai:

 • Raštu konsultuoti teisės klausimais visuomenines organizacijas, smulkiuosius verslininkus, atitinkančius Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus labai mažos įmonės kriterijus bei kitus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla nesteigdami juridinio asmens;
 • Raštu konsultuoti dėl viešųjų pirkimų, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, korupcijos klausimais, įvairių Lietuvos įstatymų teisinė analizė;
 • palaikyti ryšius su LTD nariais teisės konsultacijų klausimais;
 • ieškoti rėmėjų Laboratorijos veiklai vykdyti.

Organizavimas ir konsultavimas:

Laboratorijos veiklą organizuoja ir koordinuoja LTD JTS. Laboratorijos konsultantai teiks konsultacijas besikreipiantiems asmenims civilinės, šeimos, vartotojų teisių apsaugos, įmonių, sutarčių, administracinės bei kitų teisės sričių klausimais. Laboratorijos konsultantų teikiamos konsultacijos yra nemokamos ir yra išimtinai rekomendacinio pobūdžio. Laboratorijos vadovas (toliau – Vadovas), iš besikreipiančių į Laboratoriją asmenų gavęs paklausimą dėl teisinių konsultacijų, turi teisę jį atmesti, jeigu iš paklausimo turinio yra akivaizdžiai matyti, kad jis neatitinka LTD statutą, LTD JTS reglamentą, LTD veiklos tikslų arba yra neaiškiai suformuluotas.

LTD JTS apie Laboratorijos veiklą informuoja spaudoje, internetinėse svetainėse:

jauniejiteisininkai.ltwww.ltd.ltwww.infolex.lt bei socialiniame tinkle ,,Facebook“.

Daugiau informacijos rasite: http://jauniejiteisininkai.eu/projektai/socialiniu-reiskiniu-laboratorija/

 

Projektas buvo vykdomos šiuo laikotarpiu, atsižvelgiant į mokslo metus pagal semestrus: 2014 02 03 – 2014 05 30; 2014 09 01 – 2014 12 31; 2015 02 02 – 2015 05 29; 2015 09 01 – 2015 12 31; 2016 02 01 – 2016 05 31; 2016 09 01 – 2016 12 30; 2017 02 01 –  2017 05 31.

 

Suteikta 185 nemokamos teisinės konsultacijos nevyriausybinių organizacijų atstovams el.p., telefonu. Nevyriausybinės organizacijos konsultuotos temomis: piktnaudžiavimas tarnyba viešajame  sektoriuje, korupcija, jos identifikavimas, teisiniai sprendimai kovoje su korupcija. Konsultacijas teikė asociacijos „Lietuvos teisininkų draugija“ nariai/ Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto magistrantai: Ina Antaniškytė (MRU), Andrius Pacharevas (VU), Marius Kailius (MRU), Simona Bareikytė (VU), Simas Grigonis (MRU), Martynas Šukevičius (MRU), Monika Bačinskaitė (VU).

 

185 konsultacijos (280 val. su pasiruošimu ir konsultavimu) padėjo nevyriausybiniam sektoriui tinkamai suvokti rasti teisines priemones kovoje su korupcija.

 

Projektas ,,Atvirų paskaitų – diskusijų ciklas“ – Lietuvos teisininkų draugija reaguodama į besikeičiančios visuomenės poreikius ir aktualijas kiekvieną kartą priklausomai nuo esamos problemos Lietuvoje organizuoja seminaru, paskaitas, diskusijas, konferencijas įdomiomis temomis. Nuo 2014 m. buvo kalbėta šiomis temomis:

 

2014 m. sausio 06 d. – 2014 m. balandžio 30 d. – diskusijų ciklas “Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis”, suorganizuota 12 diskusijų plačiajai visuomenės daliai susipažinti su Lietuvoje esančiomis teisinėmis aktualijomis.

2014 m. birželio 02 d. – 2014 m. gruodžio 19 d. – apskritojo stalo diskusijos “Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų  veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija”. Suorganizuota 14 diskusijų plačiajai visuomenės daliai susipažinti su Lietuvoje esančiomis teisinėmis aktualijomis.

2015 m. vasario 02 d. – 2015 birželio 30 d. – paskaitų ciklas “Petras Leonas ir prigimtinės žmogaus teisės”. Suorganizuota 20 paskaitų plačiajai visuomenės daliai.

2015 m. birželio 01 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. – paskaitų ciklas, vyresnio amžiaus asmenims, pilietiškumo didinimui “Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis”, suorganizuota 10 paskaitų pristatant valdžios institucijų darbą bei atsakomybes, asmens kaip aktyvaus valstybės piliečio pareigas ir atsakomybes.

2015 m. rugsėjo 01 d. – 2016 m. gegužės 31 d. – pilietiškumo ugdymas jaunimo tarpe, organizuojant diskusijas/atviras paskaitas tema “Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija”. Suorganizuota 26 diskusijos/paskaitos.

2016 m. birželio 01 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. – paskaitų ciklas, vyresnio amžiaus asmenims, pilietiškumo didinimui “Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija”, suorganizuota 12 paskaitų pristatant valdžios instituciją darbas bei atsakomybes, korupcijos apraiškų identifikavimas ir tikslingi veiksmai stabdant korupciją.

2016 m. rugsėjo 01 d. – 2017 m. gegužės 30 d. – paskaitų ciklas jaunimui (tikslinė auditorija studentai), pilietiškumo didinimo tema “Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis”, suorganizuota 24 paskaitos pristatant valdžios institucijų darbą bei atsakomybes, asmens kaip aktyvaus valstybės piliečio pareigas ir atsakomybes.

Daugiau informacijos: www.ltdraugija.lt,  www.ltdkaunas.lt.

Suorganizuota 108 susitikimai/paskaitos, kuriuose sudalyvavo 700 asmenų, iš viso pravesta 560 val.

Paskaitas skaitė žinomi Lietuvos teisininkai, akademikai, dėstytojai, praktikai.

Projektas – universitetiniai kursai mokiniams ,,Teisės pagrindai“.

Tikslas – supažindinti moksleivius su teisės ypatumais, žinoti savo teises ir pareigas, žinoti valstybės kūrimo principus, žinoti savo karjeros kelią teisininko profesijoje. Projektas vykdomas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.  Kiekvienais metais mokiniai išklauso teisės paskaitų ciklą ,,Teisinė valstybė, pagrindinės teisės sampratos, teisinės sistemos, teisėkūra“, ,,Teisės norma, teismo procesas, teisiniai santykiai ir teisinė atsakomybė“ ir pan.

Daugiau informacijos: www.ltdkaunas.lt,  http://teise.vdu.lt/mokiniams.

Per visas paskaitas dalyvavo 265 mokiniai, pravesta 168 val. paskaitų. Moksleiviai susipažino su teisinės sistemos pagrindais ir įgavo teisės pagrindų žinių.

LTD sekretorė Olga Kilkinova