Pradžia

LTD įsteigėjais buvo: pris. adv. P. Leonas, Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas A. Kriščiukaitis, buv. Kauno apygardos teismo pirmininkas V. Mačys, buv. to pat teismo pirmininko padėjėjas S.P etrauskas ir buv. to pat teismo narys K. Oleka.

LTD statutą parengė P.Leonas. 1920 m. sausio 14 d. steigėjai kreipėsi į Kauno apskrities viršininką, prašydami įregistruoti LTD statutą.

LTD statutas įregistruotas 1920 m. vasario 21 d., o steigiamasis susirinkimas įvyko netrukus po LTD statuto įregistravimo (tikslios datos nustatyti neįmanoma, nes neišliko steigiamojo susirinkimo protokolas). Per pirmąjį dešimtmetį LTD vadybos pirmininkais yra buvę P.Leonas ir A.Kriščiukaitis, o valdybos nariais – L.Noreika, A.Janulaitis, M.Römeris, J.Grigaitis, V.Stankevičius ir Z.Toliušis.

LTD tikslas statuto § 2 apibūdintas taip: “Lietuvos Teisininkų Draugija:
a) tyrinėja Lietuvos teisę,
b) rengia įstatymų projektus ir svarsto vyriausybės prirengtus įstatymų projektus,
c) svarsto aukštosios teisių mokyklos steigimo ir Mokslo išguldymo klausimus,
d) rengia paskaitas ir disputus teisės klausimais,
e) leidžia periodinius spaudinius ir knygas,
f) steigia ir laiko knygynus ir t.t.”.

LTD leido žurnalą “Teisė”, “Teisininkų kalendorių”, juridinio turinio knygas, tarp jų klasikinių teisės srities veikalų vertimus, skelbė konkursus teisės mokslo darbams, reikšdavo nuomonę aktualiais įstatymų leidimo klausimais.

Nuo veiklos pradžios LTD buvo sudariusi iš savo narių tarpo keletą komisijų – Teismo organizacijos komisiją, Baudžiamųjų įstatymų komisiją, Civilinių įstatymų komisiją, Notariato ir ipotekos komisiją.

LTD nariu galėjo būti kiekvienas asmuo, baigęs juridinį fakultetą, arba užimąs teismo organizacijos savarankišką vietą, arba turįs advokato vardą, arba užsiimąs teisės mokslo tyrinėjimu.

1930 m. LTD buvo 108 nariai, o nario mokestis – 20 litų metams.
Visuotiniai teisininkų suvažiavimai

LTD rengė visuotinius teisininkų suvažiavimus.

Pirmasis suvažiavimas sušauktas 1923 m. sausio 7 d. Kaune. Suvažiavime dalyvavo apie 60 teisininkų.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1) suvažiavimo atidarymas, prezidiumo rinkimas ir darbų tvarkos nustatymas,
2) pranešimai:
a) Z.Toliušio “Mūsų Teismų ydos ir kaip jas pašalinti”,
b) A.Bulotos “Kariuomenės Teismas ne kariams”,
c) L.Noreikos “Mūsų spaudos teisinė ir faktinė padėtis”,
d) A.Janulaičio “Mūsų Universiteto Teisių Fakultetas”,
e) A.Tumėno “X t. I d. 1246 str. ir įgijamasis įsisenėjimas”,
f) V.Bojevo “Skolų išmokėjimas ryšy su popierinių pinigų krize ir naująja valiuta”,
g) V.Bojevo “Asmens laisvės garantijos”.

Antrasis suvažiavimas sušauktas 1924 m. sausio 12 d. Kaune, Laisvės al. 63, Apygardos teismo salėje.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1) LTD visuotinio susirinkimo:
a) valdybos ir revizijos komisijos pranešimai,
b) naujos valdybos rinkimai,
c) einamieji klausimai;
2) teisininkų suvažiavimo pranešimai:
a) Z.Toliušio “Latvijos Teismai”,
b) J.Robinzono “Butų nuomos teisė pas mus ir užsieny”,
c) J.Zabielskio “Du palaikų mokesčio klausimu. Įstatymo papildymo klausimas dėl Civ. Proc. 150, 151 ir 756 str. ir B.Proc. 557 str.”,
d) P.Leono “Prof. Duguit’o asmens subjektyvinė teisė ir valstybės valdymo teisė ir jo pažiūrų kritika”.

Trečiasis suvažiavimas sušauktas 1925 m. sausio 11 d. Kaune, Vyriausiojo Tribunolo salėje. Suvažiavime dalyvavo 56 teisininkai.
Suvažiavimo darbotvarkėje buvo numatyti pranešimai:
a) Kalniečio “Klaipėdos Krašto Įstatymai”,
b) Z.Balcevičiaus “Mūsų Teismų Santvarkos įst. projektas”,
c) S.Bieliackino “Mūsų advokatūros sutvarkymo projektas”,
d) A.Januliačio “Lietuvos Įstatymų kodifikacija”,
e) Z.Balcevičiaus “Tarptautinė Kriminalinė Sąjunga”.

Ketvirtasis suvažiavimas sušauktas 1926 m. sausio 17 d. Kaune. Suvažiavime dalyvavo 52 teisininkai.
Suvažiavimo darbotvarkėje numatyti pranešimai:
a) P.Leono “Lietuvos teisininkai ir visuomenės teisinė sąmonė”,
b) S.Bieliackino “Šių dienų teismo problemos”,
c) Z.Balcevičiaus “Mūsų teismų projektuojamojo sutvarkymo pagrindiniai dėsniai”,
d) Z.Toliušio “Parlamento nario ir advokato pareigų suderinimas”.

Penktasis suvažiavimas buvo rengiamas 1940 m. rugsėjo mėn. Vilniuje (LTD Vilniaus skyriaus iniciatyva).

1 Pagal Z.Toliušio rašinį “Lietuvos Teisininkų Draugijos dešimtmetis”// Teisė: teisės mokslų ir praktikos laikraštis, 1930 m., Nr. 18, p. 115-120.
2 Pagal Z.Toliušio rašinį “Lietuvos Teisininkų Visuotinieji Suvažiavimai”// Teisė: teisės mokslų ir praktikos laikraštis, 1940 m. Nr. 51, p. 185-188.

II. Dabartis

LTD, kaip 1920 – 1940 metais gyvavusi teisininkų organizacija, atkurta 1989 m. kovo 4 d., visuotiniam susirinkimui patvirtinus LTD statutą.

Galiojanti LTD statuto redakcija priimta 2002 m. balandžio 5 d. visuotiniame susirinkime.

LTD tikslai:
1. Aktyviai dalyvauti kuriant suverenią teisinę Lietuvos valstybę.
2. Dalyvauti įvertinant demokratinius valdymo pagrindus ir kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus.
3. Siekti žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo.
4. Stiprinti mokslo ir praktikos ryšius. Rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimu į įstatymų leidimo ir teisinę praktiką.
5. Padėti formuoti gyventojų teisinę sąmonę. Aktyviai dalyvauti tobulinant teisinį mokymą ir švietimą.
6. Rūpintis jaunųjų teisininkų profesinės kvalifikacijos ugdymu. Formuoti teisininko profesinę etiką.
7. Rūpintis žymių Lietuvos teisininkų atminimo įamžinimu.